Algemene voorwaarden en huisregels YogAletta – BodyMindLife

YogAletta kan deze Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen.
De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is in te zien via www.yogaletta.nl

Artikel 1 – Begripsomschrijving

YogAletta: KvK 34334105, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Aletta van Oostveen en alle aan YogAletta op enigerlei wijze verbonden personen, ondernemingen en organisaties.
Student: de wederpartij van YogAletta, die deelneemt aan een door/bij YogAletta verzorgde les, workshop, (klank)sessie, cursus, massage of enige andere activiteit genoemd onder artikelen 4 en 5.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Met het inplannen van een (proef)les of andere activiteit uit artikelen 4 en 5 van YogAletta gaat student automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. YogAletta is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

 

Artikel 3 – Groepslessen: Leskaarten, abonnementen, losse lessen

* In alle artikelen van deze algemene voorwaarden, vallen strippenkaarten, abonnementen of lidmaatschappen ook onder het begrip leskaart, tenzij anders vermeld.

3.1 Een leskaart of lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.2 De ingangsdatum van een leskaart is vanaf het moment van afsluiten maar er kan ook bij aanschaf worden gekozen om de kaart in de toekomst te laten ingaan. Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart of het lidmaatschap geldt, komen eventuele overgebleven lessen te vervallen. De rittenkaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verbruiken van de ritten binnen de gestelde periode. Bij abonnementen voor 1x per week, vervalt de les telkens na 1 kalenderweek bij niet gebruiken.

3.3 YogAletta verleent geen restitutie op leskaarten. De looptijd van een leskaart wordt niet verlengd of stopgezet als gevolg van eigen vakantie en/of ziekte van de student. Uitzondering1: bij ongeval en/of blessures/ziekten waarbij les volgen voor langere tijd klaarblijkelijk geheel niet mogelijk is- zelfs niet met aanpassingen, vindt eventueel en in overleg verlenging van de leskaart plaats (maximaal 6 maanden). In dat geval dient student vooraf schriftelijk/per email contact op te nemen met YogAletta: de opschorting van de leskaart kan op zijn vroegst ingaan op de dag van indienen. Achteraf indienen heeft dus geen zin.

3.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door YogAletta tussentijds worden gewijzigd; ook behoudt YogAletta zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster of een vakantierooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

De student plant de lessen zoveel mogelijk van tevoren in (te reserveren). Later reserveren mag ook: het kan echter zijn dat er geen plek meer is of dat door onvoldoende animo (vooraf) een les inmiddels is geannuleerd.

3.5 Als de les door ziekte van de docent of wegens tijdelijke sluiting van de studio (bijvoorbeeld tijdens zomerstop of kerstdagen) niet door kan gaan, wordt dit z.s.m. doorgegeven in en via het reserveringssysteem. De geldigheidsduur van een rittenkaart wordt bij sluiting van de studio op verzoek verlengd met minstens de sluitingsperiode. Bij de prijs van het jaarabonnement is al rekening gehouden met vakantiesluiting en feestdagen.

Artikel 4 – Overige activiteiten: o.a. (klank)sessies, Lessenreeksen, Workshops en cursussen

4.1 Onder de overige activiteiten van YogAletta vallen onder andere: (klank)sessies, lessenreeksen, workshops, trainingen of cursussen.

4.2 Deze overige activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. Student kan uitsluitend aan de activiteit deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

4.3 YogAletta behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de overige activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.4 Gemiste overige activiteiten en lessen uit een lessenreeks worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 5 – Massages en privéles 

5.1 Voor massages en privéles dient vooraf contant en gepast te worden betaald, of te worden overgemaakt op rekening nummer NL73 KNAB 0729907295 t.n.v. YogAletta. In de studio kan gepind worden: hiervoor wordt €1,- extra in rekening gebracht wegens de gemaakte transactiekosten. Voor een eerste afspraak wordt verzocht minstens 24 uur van tevoren te betalen.

5.2 Bij Thaise massages zijn zowel deelnemer als masseur gekleed – alleen blote voeten. Trek dus iets gemakkelijks aan zonder ritsen of knopen. Verwijder sieraden. Geen erotiek.

Artikel 6 – Annulering door student

6.1 Annulering van in artikel 4 en 5 genoemde activiteiten en massages kan uitsluitend schriftelijk (per email aan info@yogaletta.nl of in het reserveringssysteem) plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze YogAletta heeft bereikt.

6.2 Groepslessen dienen vooraf gereserveerd te worden om de student te verzekeren van een plekje én om te kunnen bepalen of een les doorgaat. In het reserveringssysteem is per les de annuleringstermijn aangegeven. Bij niet of te laat annuleren via het reserveringssysteem zal alsnog een les van de rittenkaart in rekening worden gebracht. In het geval van een abonnement: red je het toch niet om te komen en ben je niet meer binnen de annuleringstermijn…. annuleer dan toch óók via Fitmanager, want dan weet de docent het voordat de les begint. Wij rekenen namelijk op je komst! Bovendien maak je misschien een ander nog blij. Bij herhaaldelijk niet annuleren kan de abonnementhouder tijdelijk worden beperkt in het maken van nieuwe reserveringen. Daarnaast kan er € 10,- in rekening gebracht worden voor annuleringskosten omdat wij op deelname hebben gerekend.

6.3 Bij de overige activiteiten genoemd onder artikel 4;

 • de student kan tot één (1) maand voor de geplande activiteit kosteloos annuleren.
 • Tot zeven dagen voor de geplande activiteit kan student de inschrijving annuleren, waarbij 50% van de totale opdrachtsom wordt gerestitueerd.
 • Indien de student de inschrijving binnen zeven dagen voor de geplande activiteit annuleert, wordt geen inschrijfgeld of tegoed terugbetaald.

Annulering dient in al deze gevallen per e-mail aan info@yogaletta.nl gedaan te worden en door ons bevestigd Gemiste overige activiteiten en lessen uit een lessenreeks worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden ingehaald.

6.4 Massages en privélessen kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Daarna hebben wij op je gerekend.

Artikel 7 – Nakoming YogAletta 

7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor YogAletta tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat student de les of overige activiteit met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2 YogAletta behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden of na herhaaldelijke overtreding van de huisregels of ethische gedragsnormen een overige activiteit te annuleren of deelname van een student te weigeren. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.

7.3 YogAletta kan nimmer gehouden zijn activiteiten te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 8 – Prijs, betaling en bedenktijd 

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. YogAletta behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de studio, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

8.2 Voor alle lessen, overige activiteiten of massages dient vooraf via iDeal (online), contant (gepast) of via overschrijving op rekeningnummer NL73 KNAB 0729907295 t.n.v. YogAletta te worden betaald. Een reeks privélessen met vooraf afgesproken tarief dient ook vooraf geheel betaald te worden. In de studio kan niet gepind worden.

8.3 Een inschrijving voor een les, overige activiteit of massage zonder betaling vooraf, geeft student geen recht op voorrang of deelname.

8.4 Indien de student een abonnement afsluit wordt het maandbedrag per maand vooraf geïncasseerd. Student geeft tot nadere opzegging aan YogAletta toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.

8.5 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een student de betaling voor een periode storneert, kan de student geen activiteiten meer volgen. De student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is geëindigd.

8.6 Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van YogAletta) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 9 – Beëindiging en opschorting abonnement

9.1 Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van de abonnementsduur.

Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Beëindiging kan op twee manieren:

1) per email naar info@yogaletta.nl of

2) via het reserveringssysteem Fitmanager.

De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

9.2 Tussentijdse opzegging van het abonnement door de student is mogelijk indien de student een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de student niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de lessen. Een verzoek om opzegging moet dan schriftelijk of per mail aan info@ yogaletta.nl worden ingediend, vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres en door ons bevestigd.

9.3 Bij langdurige ziekte, zwangerschap c.q. een blessure kan de student het abonnement voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Dit kan in termijnen van hele maanden waarbij één maand het minimum is. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk of per mail aan info@yogaletta.nl worden ingediend, vergezeld zijn van een doktersverklaring, en door ons bevestigd. Bij opschorting wordt de contractperiode aansluitend verlengd met dezelfde periode als het pauzeren, zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten worden gerekend.

Artikel 10 – Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van YogAletta liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van YogAletta uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft YogAletta het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van YogAletta.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

11.1 Deelname aan de lessen, overige activiteiten en massages geschiedt volledig op eigen risico van de student. Elke student is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, zodat deze aanpassingen kan aanbieden tijdens de les. Bij twijfel is het raadzaam een fysiotherapeut of huisarts te raadplegen. Een docent is immers geen medicus. De student blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet en wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten.

11.2 YogAletta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van student.

11.3 YogAletta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

 

Artikel 12 – Toepasselijkheid en geldigheid 

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij YogAletta als opdrachtnemer optreedt.

12.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door YogAletta uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

12.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

12.4 Bij overige activiteiten uit artikel 4 die bij YogAletta zijn georganiseerd door externe partijen, zijn de Algemene Voorwaarden (bij internationale organisaties ‘terms and conditions’) van betreffende partijen ook van toepassing.

12.5 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, een Proefpakket, Een rittenkaart dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), Workshops of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YogAletta – BodyMindLife zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding 

13.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens YogAletta, heeft YogAletta het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van YogAletta in een dergelijk geval.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens 

14.1 YogAletta verzamelt persoonsgegevens van de Student voor het uitvoeren van incasso- en betalingsopdrachten, het bijhouden van haar ledenbestand en voor administratieve en informatie-doeleinden. YogAletta gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Lees hier de privacyverklaring van YogAletta.

14.2 YogAletta gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om studenten te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van YogAletta, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaletta.nl. Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van YogAletta gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 15 – Social Media

Student geeft toestemming aan YogAletta om foto’s die zijn genomen tijdens evenementen, workshops of andere activiteiten van YogAletta en waarop student te zien is, ter promotie van YogAletta openbaar te maken. Als student zwaarwegende bezwaren heeft op dit portretrecht, stuurt student vóór de activiteit een schriftelijk bezwaar aan YogAletta.

Huisregels:

 • Elke student dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand (the Beach) waar de lessen plaatsvinden.
 • Kleding: trek schone kleding aan die niet klaarblijkelijk door andere cursisten als aanstootgevend beschouwd kan worden. Verder gaat her erom dat je prettig voelt en comfortabel kunt bewegen.
 • Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. I.v.m. mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.
 • De lesruimte niet met schoenen betreden: op blote voeten of sokken.
 • Mobiele telefoon helemaal uit of op stil (niet op trillen)
 • Kom op tijd voor de les (ong. 10 minuten) om rustig je spullen klaar te leggen zodat we op tijd kunnen beginnen. Als de les is begonnen kunnen wij je helaas niet meer binnen laten i.v.m. het verstoren van de les voor de andere deelnemers. Op de deur zal middels een bordje te zien zijn of de les is begonnen.
 • Graag stilte in de buurt van de leszaal.
 • Gebruik van eigen consumpties is in the Beach niet toegestaan. In de wachtruimte van YogAletta is vaak thee beschikbaar voor de studenten, dit mag je nuttigen in wachtruimte of de les zaal. Graag netjes achterlaten.
 • Bij (veelvuldige) overtreding van de regels kan YogAletta verdere toegang tot de studio ontzeggen, zonder dat student recht heeft op restitutie van de leskaart.

Deze algemene voorwaarden en huisregels van YogAletta zijn opgesteld om misverstanden te voorkomen en zo alle aandacht te kunnen blijven richten op het organiseren van goede en prettige (groeps)lessen, cursussen, (klank)sessies, trainingen, workshops, massages en alles wat verder te maken heeft met het creëren of behouden van een happy & healthy Body, Mind & Life.

By | 2019-09-17T15:43:15+02:00 8 december 2017|Geen categorie|0 Reacties

About the Author:

YogAletta
“De meeste mensen leiden een gejaagd leven. Drukke baan, leuke vrienden en familie, maar overal wordt iets van je verwacht en dat geeft druk. Druk geeft spanning en als eindresultaat kun je onbalans oplopen tussen lichaam en geest. Door bewust met je lichaam aan de slag te gaan op een ontspannen manier kan je weer lekker in balans komen. Ik heb het zelf meegemaakt en wil graag zoveel mogelijk mensen hierbij helpen met Pilates en Yoga voor jong en oud". Ik geef les in verschillende vormen van Pilates&Yoga:Kinderyoga of -pilates helpt kinderen op een speelse manier meer lichaamsbewust te worden en te ontspannen. Volwassenen kunnen kiezen uit verschillende yoga- of pilates lessen voor beginners of gevorderden: Yin Yoga, Hatha Yoga, Flow yoga en Poweryoga, Zwangerschapspilates, Pilates… Ben je jong of al wat ouder, skinny of curvy, fit of futloos: er is altijd wel iets dat bij je past. Yoga & Pilates is voor Every Body & Everybody!

Reageer